dot dot


Keeping updated with
ASIA BUSINESS CONNECT's
events/programs when
signing up for our newsletter

Personal Data Protection Act, B.E. 2562
People Management Skills for Technical Professionals
Successful Data Analytics for Internal Auditors
Customer Service 4.0 — The New Era of Customer Service in Digital Age
Corporate Tax Planning
Digital PR & Content Strategies and Measurement


Personal Data Protection Act, B.E. 2562

PERSONAL DATA PROTECTION ACT, B.E. 2562

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเชิงลึก พ.ศ 2562

Date: 18 December 2019

Venue: Bangkok

This course will be conducted in Thai. / หลักสูตรอบรมนี้บรรยายเป็นภาษาไทย

หลักสูตรอบรม 1 วัน เรื่อง Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเชิงลึก พ.ศ. 2562) ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงลึก รวมถึงวิธีการและขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ศึกษาวิธีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รู้จักกับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และแผนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาและความเสี่ยง รวมไปถึงวิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญขององค์กรในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

ประเด็นสำคัญของคอร์สอบรม

• วิธีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหาร จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการรับมือ
• แผนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาและความเสี่ยง
• วิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญขององค์กรในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• วิธีการและขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Key Highlights:

    • ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
    • หลักการ สิทธิและหน้าที่สำคัญภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาแนวทางการตีความ
    • ผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
    • กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • เอกสารกฎหมายสำคัญที่ควรต้องจัดเตรียมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

About Course Leader

หลักสูตรอบรมนี้ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ท่านแรก มีประสบการณ์ตรงทางด้านกฏหมายในกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/พาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร วางกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมให้องค์กรต่างๆ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ รวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มต่างๆ

วิทยากรอีกท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์หลายด้านอาทิเช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และบนระบบเทคโนโลยีคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดเตรียม Privacy Policy แบบฟอร์มความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีผลงานตีพิมพ์บทความกฎหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, The Nation, Bangkok Post, กรุงเทพธุรกิจ และอื่นๆ

Who Should Attend
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายไอที ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ตัวแทนจำหน่าย ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึง บริษัทที่เคยเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ หรือเคยนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการขายหรือการให้บริการจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ บริษัทเหล่านี้จะต้องรีบปรับตัวให้ทันการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่

DECIDE and ACT NOW by registering yourself and your key team members to secure seats early on this must-not-miss event of the year!

Inquiries:

If you have any queries about this training course, please call +66(0)2714 1616 (Automatic line), Hotline : +66(0)87 029 3939 or contact us online info@asiabusiness-connect.com.

IN-HOUSE TRAINING:

Why Not Train More People for Less Money?

If you have a team of 15 people and more who need to attend this training, it is more cost effective to have this course customized to your organization – at your training site. Saving can be significant.

For more information, please contact us at 02 714 1616 or leave your message here.
FEATURED EVENTS

People Management Skills for Technical Professionals
Successful Data Analytics for Internal Auditors
Corporate Tax Planning
Digital PR & Content Strategies and Measurement
Financial Modeling Using Excel
Customer Service 4.0 — The New Era of Customer Service in Digital Age 

HOME  |  ABOUT US  |  CONFERENCES  |  TRAINING  |  IN-HOUSE TRAINING  |  PARTNERSHIPS  |  ON-LINE REGISTRATION  |  CONTACT US

Asia Business Connect Co., Ltd - Leading and Professional Conference & Training Organizer
Tel: +66 (0) 2 714-1616 (Automatic Line) Hotline: +66 (0) 87 029-3939 Fax: +66 (0) 2 714-1819 Email: info@asiabusiness-connect.com

 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.