dot dot


Keeping updated with
ASIA BUSINESS CONNECT's
events/programs when
signing up for our newsletter

TRANSFER PRICING - New transfer pricing law, Dispute management, Negotiation strategies and Practice updates
Labor Law, Employment Contract Drafting & Employee Taxation Masterclass 2020
Big Data & Analytics for Finance Transformation
Personal Data Protection Act, B.E. 2562


Personal Data Protection Act, B.E. 2562

PERSONAL DATA PROTECTION ACT, B.E. 2562

กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเชิงลึก พ.ศ 2562

Date: 30 January 2020

Venue: Bangkok

This course will be conducted in Thai. / หลักสูตรอบรมนี้บรรยายเป็นภาษาไทย

หลักสูตรอบรม 1 วัน เรื่อง Personal Data Protection Act, B.E. 2562 (กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล แนวปฏิบัติเชิงลึก พ.ศ. 2562) ที่มุ่งเน้นถ่ายทอดองค์ความรู้ในเชิงลึก รวมถึงวิธีการและขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงเพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โดยในหลักสูตรนี้ ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเจาะลึก ศึกษาวิธีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล รู้จักกับปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหารจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคล และแผนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาและความเสี่ยง รวมไปถึงวิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญขององค์กรในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล.

ประเด็นสำคัญของคอร์สอบรม

• วิธีการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคล
• ปัญหาที่มักเกิดขึ้นในการบริหาร จัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลและการรับมือ
• แผนการดำเนินงานเพื่อลดปัญหาและความเสี่ยง
• วิธีการจัดทำเอกสารทางกฎหมายที่สำคัญขององค์กรในด้านคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
• วิธีการและขั้นตอนที่สามารถนำไปใช้ได้จริงตามหลักเกณฑ์ของกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Key Highlights:

    • ความหมายของข้อมูลส่วนบุคคล
    • หลักการ สิทธิและหน้าที่สำคัญภายใต้พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กรณีตัวอย่างเพื่อศึกษาแนวทางการตีความ
    • ผลกระทบต่อองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย
    • กลยุทธ์การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
    • เอกสารกฎหมายสำคัญที่ควรต้องจัดเตรียมเพื่อปฏิบัติตามกฎหมาย

About Course Leader

หลักสูตรอบรมนี้ดำเนินการฝึกอบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญ 2 ท่าน ท่านแรก มีประสบการณ์ตรงทางด้านกฏหมายในกลุ่มงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ/พาณิชย์ธุรกิจ กฎหมายข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา รวมถึงมีประสบการณ์ในการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการบริหารจัดการการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในองค์กร วางกลยุทธ์การเตรียมความพร้อมให้องค์กรต่างๆ การทำธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับการโอนและแลกเปลี่ยนข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการพาณิชย์ รวมถึง การใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีบล็อกเชนและแพลตฟอร์มต่างๆ

วิทยากรอีกท่านเป็นที่ปรึกษากฎหมายทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีประสบการณ์หลายด้านอาทิเช่น ให้คำปรึกษาทางกฎหมายเกี่ยวกับเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ การทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์และบนระบบเทคโนโลยีคลาวด์ ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ การจัดเตรียม Privacy Policy แบบฟอร์มความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ สัญญาโอนย้ายข้อมูลระหว่างประเทศ เป็นต้น และมีผลงานตีพิมพ์บทความกฎหมายของศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศกลาง, The Nation, Bangkok Post, กรุงเทพธุรกิจ และอื่นๆ

Who Should Attend
ผู้บริหาร/ผู้จัดการ ฝ่ายกฎหมาย ฝ่ายไอที ฝ่ายรักษาความปลอดภัยของข้อมูล ฝ่ายปฏิบัติการฝ่ายที่มีปฏิสัมพันธ์กับลูกค้า เช่น ตัวแทนจำหน่าย ฝ่ายการตลาด และลูกค้าสัมพันธ์ รวมถึง บริษัทที่เคยเก็บข้อมูลของลูกค้า ลูกจ้าง ผู้มาติดต่อ หรือเคยนำข้อมูลมาเพื่อวิเคราะห์และพัฒนาการขายหรือการให้บริการจนเป็นส่วนหนึ่งของการทำธุรกิจ บริษัทเหล่านี้จะต้องรีบปรับตัวให้ทันการบังคับใช้กฎหมายฉบับใหม่

DECIDE and ACT NOW by registering yourself and your key team members to secure seats early on this must-not-miss event of the year!

Inquiries:

If you have any queries about this training course, please call +66(0)2714 1616 (Automatic line), Hotline : +66(0)87 029 3939 or contact us online info@asiabusiness-connect.com.

IN-HOUSE TRAINING:

Why Not Train More People for Less Money?

If you have a team of 15 people and more who need to attend this training, it is more cost effective to have this course customized to your organization – at your training site. Saving can be significant.

For more information, please contact us at 02 714 1616 or leave your message here.
FEATURED EVENTS

TRANSFER PRICING - New transfer pricing law, Dispute management, Negotiation strategies and Practice updates
Labor Law, Employment Contract Drafting & Employee Taxation Masterclass 2020
Big Data & Analytics for Finance Transformation 

HOME  |  ABOUT US  |  CONFERENCES  |  TRAINING  |  IN-HOUSE TRAINING  |  PARTNERSHIPS  |  ON-LINE REGISTRATION  |  CONTACT US

Asia Business Connect Co., Ltd - Leading and Professional Conference & Training Organizer
Tel: +66 (0) 2 714-1616 (Automatic Line) Hotline: +66 (0) 87 029-3939 Fax: +66 (0) 2 714-1819 Email: info@asiabusiness-connect.com

 


Copyright © 2011 All Rights Reserved.